พระสังฆาธิการ ภาค๕ | พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระเทพวัชรญาณเวที วิ.
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม
รายละเอียด


พระเทพวชิรเวที
(บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวีรากร
(วิเชียร ฐานวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมคณี
(นารถ ลวณรกฺโข)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนสุธี
(ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรากร
(นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)
เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ
รายละเอียด


พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
(บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง
รายละเอียด


พระศรีปริยัติวิมล
(ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธรรมมุนี
(สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธีธรรมภาณ
(สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
รายละเอียด


พระอุดมปิฎก
(วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอพิชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวชิรธรรมาภรณ์
(ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รายละเอียด


พระศรีวชิรกวี
(กายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม
รายละเอียด


พระสุขวโรทัย
(จง จตฺตมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระสุธรรมญาณ
(ทองคำ กมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิศีลคุณ
(เวช ปภากโร)
เจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดโคกพลู
รายละเอียด


พระวินัยสาทร
(ถวิล ถาวโร)
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระรัตนโมลี
(ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลพัฒนพิธาน
(พิพัฒน์ คุณยุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล
รายละเอียด


พระสุนทรสมาจาร
(สะอาด ปิยาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวัดดอนมูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook