พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พรรษา ๓๐
วัด วัดสีตลาราม
ท้องที่ ตาก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ Doctor of Philosophy (Ph.D.) Banaras Hindu University, Varanasi

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุเมธีธรรมภาณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๙๔
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook