พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๗๐
วัด วัดเจดีย์ยอดทอง
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณธรรมประสาธ์น
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาภิมณฑ์มุนี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๕๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook