พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)


 
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., กศ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธรรมมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook