พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒน์ คุณยุตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลพัฒนพิธาน (พิพัฒน์ คุณยุตฺโต)


 
เกิด ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๑
วัด วัดพิพัฒน์มงคล
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมงคลพัฒนพิธาน มีนามเดิมว่า พิพัฒน์ แดงลังกา เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุ ๑๒ ปี ได้เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดมะขามหลวง วัดบ้านเกิดที่เชียงใหม่ โดยมี ครูบาบุญศรี สีลวิสุทโธ เป็นพระอุปัชฌาย์

     ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดพระคงฤาษี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี พระราชสุตาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดลำพูนในสมัยนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูโสภณธีรคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประสาทสุตาคม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า คุณยุตโต แปลความหมายว่า ผู้ประกอบด้วยคุณความดี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
----
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร สาขาสงเคราะห์ประชาชน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานโล่วัดพัฒนาตัวอย่าง จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตรอุทยานการศึกษาในวัด จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเกียรติบัตรวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากสมเด็จพระพุฒาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานตั้งเป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม
 เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูวรคุณประยุต
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลพัฒนพิธาน

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ข่าวสด
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๕๗-๒๕๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook