พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล) - พระสังฆาธิการ

พระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)


 
เกิด ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๓
วัด วัดสังฆาราม
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
 เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูวิชานวรวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุขวโรทัย

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๐

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook