พระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรเวที (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๔๐
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.


VIEW : 6,038

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอศรีนคร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์ สามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัตโยดม [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชวิมลเมธี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชวิมลเมธี ขอลาออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook