พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดคลองโพธิ์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติวิมล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook