พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)


 
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุวิธานศาสนกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนโมลี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๕๒
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระรัตนโมลี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook