พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๔๙ ปี
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, รป.ม., ศศ.ม., ปร.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายการศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook