พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)


 
เกิด ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๓๗
วัด วัดท่าไม้เหนือ
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระปัญญากรโมลี มีนามเดิมว่า นิพนธ์ ฮวดเกิด เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่วัดโรงม้า ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระครูพิชัยธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดดอกไม้ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แป้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการสงวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     หลังอุปสมบทมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๔๖ จบ ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพิชัย
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอพิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น กรรมการสนามสอบแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้แทนแม่กองสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น กรรมการสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น อาจารย์ประจำหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิสุทธิปัญญาสาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญากรโมลี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook