พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
วัด วัดคลองโพธิ์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
 เจ้าคณะอำเภอพิชัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมปิฎก

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๕๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook