พระเทพวัชรญาณเวที วิ. (สมบูรณ์ กนฺตสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชรญาณเวที วิ. (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๕๑
วัด วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,670

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวัชรญาณเวที วิ. เกิดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ บิดาและมารดา ชื่อ นายซึม และนางพัง สมอุ่นจารย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูกันตสีลสัมบัน [1]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวัชรญาณเวที ศรีภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวัชรญาณเวที วิมลสีลาจาร วิปัสสนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook