พระสังฆาธิการ ภาค๓ | พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระเทพปริยัติสุธี
(ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเสนาบดี
(ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิริชัยมุนี
(ถนอม คุณธโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระราชสังวรญาณ วิ.
(สมุทร อภิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุธี
(ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๓
เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(สมพร คนฺธาโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิประชานาถ
(อลงกต ติกฺขปญฺโญ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
รายละเอียด


พระราชสุวัฒนาภรณ์
(ประจวบ สุธีโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชอุทัยโสภณ
(มนัส สมชาโน ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ
รายละเอียด


พระราชวชิราภิรม
(สนุ่น อธิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม
รายละเอียด


พระภาวนาสมณคุณ วิ.
(ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์
รายละเอียด


พระกิตติญาณเมธี
(สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระปัญญาวิสุทธิโมลี
(วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี
รายละเอียด


พระสุธีวราภรณ์
(ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวรคุณ
(ถวิล วรคุโณ ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระสิงหคณาจารย์
(ทวี สุวณฺณปาโล)
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี่
รายละเอียด


พระอุดมศีลคุณ
(บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมโลก
รายละเอียด


พระวิสุทธินายก
(สมศักดิ์ สมาหิโต)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส
รายละเอียด


พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม จนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง
รายละเอียด


พระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์ ชวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook