พระราชสิริชัยมุนี (ถนอม คุณธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิริชัยมุนี (ถนอม คุณธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๑
วัด วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.


VIEW : 4,225

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสิริชัยมุนี มีนามเดิมว่า ถนอม คงเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ บ้านเลขที่ ๑ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


อุปสมบท

     อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีพระสุชัยมุนี วัดท่ากฤษณา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดประไพ อจโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์หมาก ธัมมกุสโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา คุณธโร หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ความดี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดดอนตูม สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดศรีวิชัยวัฒนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอหันคา
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอหันคา
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณา
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ ๓ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีชโยดม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริชัยมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิริชัยมุนี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
พระราชสิริชัยมุนี แม่ทัพธรรมชัยนาท
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook