พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕
พรรษา ๓๐
วัด วัดพระนางจามเทวี
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศษ.บ.


VIEW : 3,379

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาวิสุทธิโมลี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๗

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook