พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ ป.ธ.๗)


 
อายุ ๕๕ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,993

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวรคุณ [3]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๔
เพจ วัดบรมนิวาส Wat Boromniwas


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook