พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๘
วัด วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, บธ.บ., Ed.D.


VIEW : 9,778

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพเสนาบดี มีนามเดิมว่า ประเทือง มารเพ็ชร์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสรเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูวิมลธรรมรัต วัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดกวิศราราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระพุทธวรญาณ วัดกวิศราราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุพัฒน์ธรรมคุณ วัดกวิศราราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิมลปรีชา วัดกวิศราราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาDoctor of Education (Ed.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เลขานุการเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น กรรมการอำนวยการ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้จัดการ โรงเรียนวินิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวินิตศึกษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมใน พระพุทธวรญาณ (กิตติ กิตฺติทินโน) วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิวราภรณ์ บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเสนาบดี ลพบุรีวรนายก พุทธวรญาณดิลกธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกวิศราราม พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์ วัดกวิศราราม จังหวัดลพบุรีให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชพุทธิวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๖-๔๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook