พระธรรมวชิรกวี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรกวี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๗
วัด วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 8,371

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรกวี มีนามเดิมว่า ยงยุทธ ทองสุข ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร บิดาชื่อ มา ทองสุข (ปัจจุบันอุปสมบทเป็นพระภิกษุ) โยมมารดาชื่อ กี ทองสุข


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี พระครูพิศิษฐ์ปัญญาภรณ์ วัดจระเข้ผอม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแบน จนฺทูปโม วัดรังนก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการปรีชา อินฺทาโภ วัดโพธิ์ศรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก (วัดรางวาลย์) สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ (วัดเจษฎาราม) สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค (วัดใหม่อู่ทอง) สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค (วัดใหม่อู่ทอง) สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค (วัดใหม่อู่ทอง) สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค (วัดใหม่อู่ทอง) สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค (วัดใหม่อู่ทอง) สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค (วัดแจ้งพรหมนคร) สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค (วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร) สำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ประธานหน่วย อ.ป.อ. ประจำอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีปริยัตโยดม [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติสุธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรกวี สิงห์บุรีวรกิจบริหาร วิปัสสนาปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
พระราชาคณะจังหวัดสิงห์บุรี : พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook