พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ ,ดร.)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดพระบาทน้ำพุ
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, วศ.บ., M.Eng., ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,890

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวิสุทธิประชานาถ มีนามว่า อลงกต พลมุข เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวง ส่วนมารดาได้จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง ๓ ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก ๕ คน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษา จาก โรงเรียนนันทวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๖ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูอาทรประชานาถ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมประชาทร [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิประชานาถ พิลาสวรกิจประชาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๒๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๔-๔๕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook