พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)


 
วัด วัดกลาง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ., ศษ.บ.


VIEW : 1,768

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกลาง
 เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติญาณเมธี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook