พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
เกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดหนองขุนชาติ
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 4,580

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชอุทัยโสภณ มีนามเดิมว่า มนัส สะอาด เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงวัยเยาว์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวิสามัญศึกษา (ร.ร.หนองฉางวิทยา ปัจจุบัน)


อุปสมบท

     อายุครบ ๒๒ ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่พัทธสีมา วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุปการโกวิท (หลวงพ่อแอ๋ว) วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง เป็น พระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แปลง ฐานธัมโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสำเนียง อายุ วัฑฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สมชาโน หมายถึง ผู้รู้เสมอ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญาเอก สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอุดมจริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุทัยธรรมานุวัตร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชอุทัยโสภณ วิมลสังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
คอลัมน์ มงคลข่าวสด : พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยฯ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๔๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook