พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
พรรษา ๔๑
วัด วัดพิกุลทอง
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,092

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสุวัฒนาภรณ์ มีนามเดิมว่า ประจวบ คำมี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑๐ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อ บุญ โยมมารดาชื่อ เช้า คำมี


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูศรีพรหมโสภิต (แพ เขมงฺกโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ วัดพิกุลทอง โดยมี พระสุนทรธรรมภาณี (แพ เขมงฺกโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมสารคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดผิว คงฺคปญฺโญ วัดพิกุลทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๑๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแหลมทอง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพิกุลทอง
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพิกุลทอง


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (เมื่อยังเป็นอารามราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสิงหคณาจารย์ วิ. (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติธีราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลสุตาภรณ์ [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวัฒนาภรณ์ สุนทรสังฆกิจสมาทาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์วิสามัญในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook