พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๕
วัด วัดถ้ำพรหมโลก
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,066

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมโลก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูอรรคธรรมธารี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมศีลคุณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook