พระสังฆาธิการ ภาค๒ | พระสังฆาธิการ

ภาค๒


พระธรรมปิฎก
(ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนมงคล
(นพปฎล กตสาโร)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
รายละเอียด


พระเทพมงคลโสภณ
(โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
เจ้าคณะภาค ๑๗ - ๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุวรรณมุนี
(ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดต้นสน
รายละเอียด


พระเทพบัณฑิต
(ธรณิศ ชาคโร)
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
รายละเอียด


พระเทพวัชรจริยาจารย์
(สุชาติ ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเมธากร
(ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
รายละเอียด


พระราชวัชราภรณ์
(สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธีราภรณ์
(ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระราชสิทธิโสภณ
(สมชัย ธุรวาโห)
เจ้าคณะอำเภอผักไห่
เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภาวนาพัชรญาณ วิ.
(วัชระชัย อินฺทวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาวง
รายละเอียด


พระราชวชิรสารสุธี
(เอนก มนุญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติเวที
(ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิโสภณ
(ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหาร
รายละเอียด


พระกวีวรญาณ
(ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศุขเกษมธรรมิการาม
รายละเอียด


พระญาณไตรโลก
(สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิโสภณ
(สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวราภรณ์
(เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าอาวาสวัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณปริยัติเมธี
(วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง
เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม
รายละเอียด


พระวชิรกิจวิมล
(สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook