พระราชภาวนาพัชรญาณ วิ. (วัชระชัย อินฺทวํโส) | พระสังฆาธิการ

พระราชภาวนาพัชรญาณ วิ. (วัชระชัย อินฺทวํโส)


 
เกิด ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๔๒
วัด วัดเขาวง
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 3,904

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชภาวนาพัชรญาณ วิ. มีนามเอิมว่า วัชรชัย ปุษยะนาวิน เกิดเมื่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดา นายคง ปุษยะนาวิน มารดา นางละมัย ปุษยะนาวิน บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุทัยธรรมโกศล วัดสังกัตรัตนคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสมุห์พิชิต ฐีตวีโร วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาวง
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรมใน พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาพิลาศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๔
วัดเขาวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook