พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๔๓
วัด วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, น.บ., อ.ม.


VIEW : 4,441

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [4]
 เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูวสังฆกิจจาทร
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยเมธี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต พิพิธศาสนกิจโกศล โสภณปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต)
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๔๖
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๕
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook