พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) - พระสังฆาธิการ

พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๓๙
วัด วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, น.บ., อ.ม. (มหิดล)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก
 เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูวสังฆกิจจาทร
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพบัณฑิต พิพิธศาสนกิจโกศล โสภณปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook