พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
เกิด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดต้นสน
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,467

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสุวรรณมุนี นามเดิมชื่อ ประถม พงษ์สวัสดิ์ เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ บิดาชื่อ นายย่วย มารดาชื่อ นางแถ อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


อุปสมบท

     อุปสมบท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปาโมกข์คณารักษ์ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปราสาทสีลาจารย์


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๑ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดปราสาท สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง


ความชำนาญ

แสดงเทศนาธรรม
บรรยายธรรม
ปาฐกถาธรรม
งานนวกรรม
พัฒนาการศึกษา
พิมพ์ดีด
คอมพิวเตอร์


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดต้นสน
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูอนุศาสน์โสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสิฐคณาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณเวที ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
วัดต้นสน ประวัติ พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook