พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ สุขุมาโล ป.ธ.๗)


 
วัด วัดเขาแก้ว วรวิหาร
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ค.บ., ค.ม.


VIEW : 2,422

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิโสภณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook