พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต) | พระสังฆาธิการ

พระสุนทรธรรมภาณ วิ. (สมชาติ ธมฺมโชโต)


 
เกิด ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗
พรรษา ๓๙
วัด วัดพระพุทธแสงธรรม
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 26,687

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระสุนทรธรรมภาณ วิ. มีนามเดิมว่า สมชาติ แซ่ลิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ (๗ ฯ ๑๑) ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อ นายเซี่ยง แซ่ลิ่ม โยมมารดาชื่อ นางลี่ แซ่ตั้ง เป็นชาวสิงคโปร์ 


อุปสมบท

     ครั้นมีอายุได้ ๒๓ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านรู้สึกถึงความมีอิสระ มีความสุข มีจิตอันสงบวิเวกมากขึ้น ได้เจริญจิตตภาวนา ได้สัมผัสอะไรมากมายโดยเฉพาะศีล สมาธิ ปัญญา รวมทั้งได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
     ท่านได้ปฏิบัติโดยยึดหลักเอาสติกำหนดในกายตน จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่า ศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบทำอย่างไร เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดที่ต้องหาเหตุปฏิจจสมุปบาท เห็นเหตุที่เกิด-ดับไม่เที่ยง สิ่งหนึ่งเกิด-สิ่งหนึ่งดับ ใบไม้ร่วงก็มีใบเหลืองเพราะแก่ โรคมาเบียดเบียน มีพายุ 
     ต่อมาท่านได้ญัตติใหม่เป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ (๔ ฯ ๑) ปีชวด ณ พัทธสีมาวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จ.สระบุรี โดยมี พระพิศาลมงคลวัฒน์ (หลวงพ่อประยูร ตนฺติสาโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูประสาทสารคุณ เจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) และเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า ธมฺมโชโต อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพลวิทยา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) จังหวัดสระบุรี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาพระสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
 ประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุนทรธรรมภาณ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ประวัติปฏิปทา พระสุนทรธรรมภาณ
ลานธรรมจักร พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook