พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)


 
เกิด ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๘
วัด วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 7,652

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า โสภณ อุทัยธรรม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ปีระกา บิดา นายสิน อุทัยธรรม มารดา นางเขียน อุทัยธรรม ณ บ้านเลขที่ ๔๒ ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี ) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี สิกฺขากาโม) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโยคานุกูล (ปาน อิสิญาโณ) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพรหมเทพาจารย์ (พินิจ วราจาโร) วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๗ - ๑๘ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณปัญญาคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธากรกวี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลโสภณ โกศลวิหารกิจ นิวิฐธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
watsenasanaram.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook