พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระกวีวรญาณ (ณรงค์ ญาณิสฺสโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๕ ปี
วัด วัดศุขเกษมธรรมิการาม
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ.


VIEW : 1,920

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลจังหวัดอ่างทอง (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดศุขเกษมธรรมิการาม

ฝ่ายการศึกษา

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook