พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)


 
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดป่าโมก วรวิหาร
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,243

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิโสภณ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าโมก พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๓๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook