พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,775

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [2][3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) [4][5]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [6]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [7]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูมนูญธรรมรังสี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติสารสุธี [8]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรสารสุธี ศรีปริยัติกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระปริยัติสารสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระปริยัติสารสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)
5. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
6. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
7. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook