พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๓
วัด วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,807

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [2][3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) [4][5]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [6]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร [7]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูมนูญธรรมรังสี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติสารสุธี [8]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรสารสุธี ศรีปริยัติกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระปริยัติสารสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระปริยัติสารสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)
5. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
6. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
7. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook