พระเทพวัชรจริยาจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชรจริยาจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)


 
เกิด ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๓
วัด วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 6,661

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สุชาติ พงษ์ภมร เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ตรงกับวันพุธ เดือน ๘ ปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดโคกโพธิ์ ตำบลโพธิ์สาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวิสุทธิคณารักษ์ วัดหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอรรถกิจประยุต วัดโพธิ์สาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิเทศโพธิคาถา วัดโคกโพธิ์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
 เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิสุทธิธรรมากร
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณไตรโลก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธานินทราจารย์ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรจริยาจารย์ ไพศาลพิพัฒนกิจ พิพิธภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook