พระสังฆาธิการ ภาค๑๔ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระธรรมวโรดม
(โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจติยาจารย์
(วงศ์ โอทาตวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(ฉลอง จินฺตาอินฺโท ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะกู
รายละเอียด


พระปฐมเจติยานุรักษ์
(กล่ำ เจติรักษ์)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระเทพมงคลรังษี
(ดี พุทฺธโชติ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
รายละเอียด


พระเทพสาครมุนี
(แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(เปลื้อง คงฺคสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(สิริ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา
รายละเอียด


พระเทพสิทธิญาณรังสี
(จันทร์ คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(แคล้ว สุมุตฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(ณรงค์ ปริสุทโธ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมาภรณ์
(เงิน จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(นาค อิสิญาโณ)
อดีตรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก
รายละเอียด


พระราชสาครมุนี
(ชะวร โอพาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม
รายละเอียด


พระราชสิริชัยมุนี
(โชติ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชอุดมมงคล วิ.
(เอหม่อง อุตฺตมรมฺโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook