พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๘
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม., ศศ.บ.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศษ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมเวที มีนามเดิมว่า สุเทพ บุษบก เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ณ บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดปราสาททอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เล้ง ปทีโป วัดปราโมทย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์วรินทร์ วัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า "ผุสฺสธมฺโม"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราโมทย์พิศอาดราษฎร์อำรุง
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ อภิธรรม ชั้นอภิธรรมิกะโท สำนักเรียน วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เลขานุการวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุธรรมเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี พุทธมหาเจดีย์วรกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติเวที ศีลาจารวิสุทธิ์ พุทธมหาเจติยปูชิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเวที ศีลาจารโสภณ วิมลปริยัติกิจประยุต พุทธมหาเจติยปูชิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook