วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร


      วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)   ๒๓๓๖  -  ๒๓๕๙   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)   ๒๓๕๙  -  ๒๓๖๒   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)   ๒๓๖๒  -  ๒๓๖๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)   ๒๓๖๓  -  ๒๓๖๕   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)   ๒๓๖๕  -  ๒๓๘๕   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระญาณไตรโลก (พุก ป.ธ.๓)   ๒๓๘๖  -  ๒๓๙๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม ป.ธ.๙)   ๒๓๙๔  -  ๒๔๐๐   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔)   ๒๔๓๑  -  ๒๔๖๖   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙)   ๒๔๖๖  -  ๒๔๘๖   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)   ๒๔๘๖  -  ๒๔๙๑   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)   ๒๔๙๐  -  ๒๕๐๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)   ๒๕๐๕  -  ๒๕๒๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)   ๒๕๒๔  -  ๒๕๓๒   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
-   พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)   ๒๕๓๒   รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)   ๒๕๓๓  -  ๒๕๔๗   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
-   พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)   ๒๕๔๗   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)   ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook