พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๖๙
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด.(กิตติ์)

ชาติภูมิ


     พระธรรมปัญญาบดี มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม

 


การศึกษา

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบได้นักธรรมชั้นตรี
สอบได้นักธรรมชั้นโท
สอบได้นักธรรมชั้นเอก
สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
จบปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น หัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ วิบุลพุทธศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีธรรมาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสุธี ศรีธรรมประสุต ประยุตกิจจานุกิจ พิศิษฏ์สังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook