พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๗๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 7,615

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิราธิบดี มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร) เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม

 


การศึกษา

จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
นักธรรมชั้นตรี
นักธรรมชั้นโท
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
จบ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น หัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ วิบุลพุทธศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีธรรมาจารย์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสุธี ศรีธรรมประสุต ประยุตกิจจานุกิจ พิศิษฏ์สังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๓ ข, ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๐๑
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๒ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook