พระสงฆ์ ภาค๑๐ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๐


พระเทพวรมุนี
(สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราจารย์
(ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมโกศล
(สวัสดิ์ ทสฺสนิโย)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
รายละเอียด


พระราชปรีชาญาณมุนี
(หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง
รายละเอียด


พระราชรัตนากร
(ธวัช ธมฺมเตโช ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู
รายละเอียด


พระราชภาวนาวิกรม วิ.
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
รายละเอียด


พระราชกิตติรังษี
(บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสุตาลงกรณ์
(เดือน สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดบูรพารามใต้
รายละเอียด


พระราชญาณโสภณ วิ.
(จรัส เขมจารี ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชสิริวัฒน์
(เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาทร
(ศรีนวล ปณฺฑิโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระราชธรรมสุธี
(ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาสุตาภิรัต วิ.
(ชอบ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
รายละเอียด


พระวิชัยมุนี
(ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวรคุณ
(ถาวร คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
รายละเอียด


พระวิโรจน์รัตโนบล
(จันทร์ จนฺทสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
เจ้าอาวาสวัดวัดทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด


พระศรีธรรมาภรณ์
(บุญทัน รตนวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
รายละเอียด


พระสุนทรปริยัติเมธี
(ประเด็น เตชวโร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอตาลสุม
เจ้าอาวาสวัดหนองเป็ด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook