พระสังฆาธิการ ภาค๑๐ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๐


พระธรรมวชิรโสภณ
(สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราจารย์
(ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระเทพวงศาจารย์
(สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรญาณ วิ.
(เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
รายละเอียด


พระราชธรรมโกศล
(สวัสดิ์ ทสฺสนิโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
รายละเอียด


พระราชปรีชาญาณมุนี
(หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง
รายละเอียด


พระราชรัตนากร
(ธวัช ธมฺมเตโช ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู
รายละเอียด


พระราชกิตติรังษี
(บุญทัน สนฺตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสุตาลงกรณ์
(เดือน สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
เจ้าอาวาสวัดบูรพารามใต้
รายละเอียด


พระราชญาณโสภณ วิ.
(จรัส เขมจารี ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชสิริวัฒน์
(เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาทร
(ศรีนวล ปณฺฑิโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระราชธรรมสุธี
(ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรากร วิ.
(ปา สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่านาเกษม
รายละเอียด


พระราชวชิรวาที วิ.
(สมบูรณ์ ขนฺติโก)
ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์
รายละเอียด


พระราชวัชรสิริมงคล วิ.
(สี สิริญาโณ)
วัดป่าศรีมงคล
รายละเอียด


พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ.
(เอนก ยสทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม
รายละเอียด


พระภาวนาสุตาภิรัต วิ.
(ชอบ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
รายละเอียด


พระวิชัยมุนี
(ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook