พระราชญาณโสภณ วิ. (จรัส เขมจารี ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชญาณโสภณ วิ. (จรัส เขมจารี ป.ธ.๓)


 
เกิด ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๕
วัด วัดหลวงสุมังคลาราม
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,400

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชญาณโสภณ วิ. มีนามเดิมว่า จรัส ศรีสุข เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ร.ศ.๑๔๖ จ.ศ.๑๒๘๙ ค.ศ.๑๙๒๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ) ที่บ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โยมบิดาชื่อ นายมา ศรีสุข โยมมารดาชื่อ นางผุย ศรีสุข ท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง ๗ คน ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองจันทร์ จบชั้น ป.๓ เพราะมีสอนเท่านั้น จึงออกจากโรงเรียนมาช่วยงานโยมบิดามารดาช่วยดูแลน้อง ๆ ในฐานะพี่คนโต


บรรพชา

      อายุได้ ๑๗ ปี จึงได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดหลวงสุมังคลาราม เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นตรี

     เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงได้รับการอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูสิริสารคุณ (ศรี ฐิตธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาธวัช วิมโล เป็นพระกรรมวาจารย์ พระมหาหน่วย ขันติโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “เขมจารี

     เมื่อได้รับอุปสมบทแล้ว ท่านได้ฝักไผ่ในการศึกษามาก ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สำนักเรียนวัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และศึกษาแผนกบาลีด้วย ต่อมาท่านก็สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดประชารังสรรค์ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดประชารังสรรค์ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน - ปรางค์กู่ - ราษีไศล - บึงบูรพ์ - เมืองจันทร์ - โพธิ์ศรีสุวรรณ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิจารณ์สมถกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระญาณวิเศษ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชญาณโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระญาณวิเศษ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขออนุมัติให้ พระญาณวิเศษ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี เฉพาะกรณี
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)
วัดประชารังสรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook