พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตฺตสีโล ป.ธ.๖)


 
เกิด ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๑
วัด วัดมหาธาตุ
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 7,462

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดยโสธร
 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูศรีสุธรรมนิเทศก์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีรัตนาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนกวี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวงศาจารย์ ศีลาจารโสภิต บริหารศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล ข้อมูลภาพจาก กิตติเมธี ศรีแก้ว‎


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook