พระธรรมวชิรโสภณ (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรโสภณ (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๓
วัด วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, รป.ม.(กิตติ์), ปร.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 12,022

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรโสภณ มีนามเดิมว่า สำลี อ้วนโสดา เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดพระธาตุพนม โดยมี พระเทพรัตนโมลี วัดพระธาตุพนมเป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม [2]
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูศรีเจติยาภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธีรคุณ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราจารย์ สุวิธานกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศรีธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรโสภณ มงคลภาวนาวรคุณ วิบุลธรรมสโมธาน ศาสนบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ผู้แนะนำข้อมูล


คิดวิมลศิริ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook