พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)


 
อายุ ๖๔ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดศรีบุญเรือง
ท้องที่ มุกดาหาร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 4,521

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
 เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตโนภาสวิมล [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระรัตโนภาสวิมล ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook