พระภาวนาสุตาภิรัต วิ. (ชอบ พุทฺธสโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระภาวนาสุตาภิรัต วิ. (ชอบ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๖
วัด วัดพิชโสภาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 2,616

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook