พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิริวัฒน์ (เพชร สุวิชาโน ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๘ ปี
พรรษา ๓๗
วัด วัดสว่างสุวรรณาราม
ท้องที่ นครพนม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 6,532

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
 เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีวชิรากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบวรปริยัติกิจ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิริวัฒน์ พิพัฒน์วิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook