พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม มหาวิริโย ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๙
วัด วัดบ่อชะเนง
ท้องที่ อำนาจเจริญ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,633

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปรีชาญาณมุนี มีนามเดิมว่า หลอม มณีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ณ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อ นายนันท์ มณีวงศ์ โยมมารดาชื่อ นางหม่อม มณีวงศ์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๔ ปี ณ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเจ้าอธิการเคน โชติปญฺโญ เป็นอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๒ ปี วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เจ้าอธิการเคน โชติปญฺโญ เป็นอุปัชฌาย์ พระอธิการคำภา วิจิตฺตธมฺโม เป็นกรรมวาจารย์ พระมหาอุดม อินฺทญาโณ เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโนนค้อ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ [2]

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีเสตุวรคณาภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริพัฒนาภรณ์ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปรีชาญาณมุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
songthai


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook