พระราชวชิรวาที วิ. (สมบูรณ์ ขนฺติโก) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรวาที วิ. (สมบูรณ์ ขนฺติโก)


 
วัด ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,406

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สมณศักดิ์


๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวชิรวาที ศรีธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook