พระราชธรรมสุธี (ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมสุธี (ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๖
วัด วัดศรีอุบลรัตนาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พ.กศ., พ.ม.


VIEW : 4,957

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมสุธี มีนามเดิมว่า ทองคู่ บุตรจันทร์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านเหล่าขวาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อ อินทร์ บุตรจันทร์ โยมมารดาชื่อ วันดี บุตรจันทร์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดสำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่ออายุ ๑๕ ปี โดยมี พระครูทัศนประกาศ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุบลเดชคณาจารย์ (ต่วน นิทฺเทสโก ป.ธ.๓) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูศรีอุบลคณารักษ์ (แก้ว จตฺตมโล) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดปัญจสมณาราม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดปัญจสมณาราม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปัญจสมณาราม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสมเด็จ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) กรมการฝึกหัดครู
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครู
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการฝึกอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จหลักสูตรการฝึกหัดครูพระปริยัติธรรมและพระครูพระปริยัตินิเทศ ณ โรงเรียนธรรมวิลาส วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๓ ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นในโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙ สำเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน จากโรงเรียนสยามสแควร์ธุรกิจการศึกษา สาขาอุบลราชธานี(ECC)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เลขานุการสำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระปริยัตินิเทศ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริวัฒโนบล
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวินัยโกศล [1]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
sriubon.wordpress.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook