พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์ ทสฺสนิโย) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์ ทสฺสนิโย)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 6,633

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมโกศล มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ตามสีวัน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ที่บ้านท่าบ้งมั่ง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายมี และนางชู แซ่อึ้ง 


อุปสมบท

     สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนในหมู่บ้าน แล้วออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ กระทั่งย่างเข้าสู่วัยหนุ่มได้รับการเกณฑ์ทหาร หลังจากปลดประจำการจึงได้ขออนุญาตบุพการีเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทตามประเพณี

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ พัทธสีมา วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชธรรมสุธี (เสนโก นัดทับทอง) เจ้าอาวาสวัด เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิจิตรธรรมภาณี (เล็ง เขมโก) วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุธีร์ ภัททิโย) วัดเลียบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     อยู่จำพรรษาและอยู่ช่วยงานพัฒนาวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริหาร งานวัด ด้วยความเป็นผู้ที่รักการเรียน ชอบอ่านหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถสำเร็จนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดสุปัฏนารามวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

     ในปีถัดมาได้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนเดียวกัน เพื่อสอน หนังสือพระภิกษุสามเณรที่เข้าเรียนกับสำนักเรียนให้มีความรู้แตก ฉานยิ่งขึ้น ด้วยความเป็นครูของท่านที่ได้ทุ่มเทเวลาสอนพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุสามเณรแล้ว ยังอุทิศตนเป็น ครูสอนนักเรียนสายสามัญ และเป็นวิทยา กรให้ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนากับยุวพุทธิกสมาคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยเห็นว่า "ความรู้เท่านั้นที่สร้างให้คนเป็นคนดีได้" จนได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้อำนวยการ การศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอุบลราชธานี

     นอกจากมีความรู้ทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ท่านยังมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้าง ทั้งช่างไม้ ช่างปูน รวมทั้งการเขียนออกแบบตก แต่งสถานที่ ผลงานด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัด นอกจากรักษาพระอุโบสถและก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นศาสนสถานใช้ประกอบกิจกรรมทางสงฆ์ ท่านยังได้บูรณะจัดเก็บรักษาหลักจารึกรูปเสมาศิลาทรายแดง จารึกอักษรธรรมอีสานอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ รวมทั้งหลักจารึกไม้สักทอง และถาวรวัตถุอีกหลายชนิดของวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียน 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้ทำคุณประ โยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรอุทยานการศึกษาในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูประจักษ์อุบลคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริธรรมวงศาจารย์ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโกศล อุบลสังฆกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง : พระราชธรรมโกศล (หลวงปู่สวัสดิ์ ทสฺสนีโย)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook